Публикации

Статті у вітчизняних і закордонних виданнях

  1. Щербак С.С., Рябова Н.В. Розвиток технологій Semantic Web: обробка RDF графів на основі XSLT // Східно–Європейський журнал передових технологій. – 2004. – № 4(10). – С. 67–72. (фах. вид.)
  2. Щербак С.С. Інтелектуалізація обробки інформації на підставі технологій Semantic Web // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – 2004. – № 9(37). – С. 224–230. (фах. вид.)
  3. Щербак С.С. Автоматизована обробка табличних документів в задачах менежменту знань // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2004. – № 6(12). – С. 136–139. (фах. вид.)
  4. Щербак С.С., Волкова В.В. Розвиток методів автоматичного формування онтологій та їх використання в системах штучного інтелекту // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – 2006. – № 1(50). – С.175–181. (фах. вид.)

Тези доповідей

 1. Щербак С.С. Розробка засобів інтеграції інформаційних ресурсів для забезпечення високого рівня інтероперабельності корпоративних інформаційних систем // Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології», 28 червня–2 липня 2005 р. – Київ: НТУУ «КПІ», 2005. – С. 226.
 2. Щербак С.С., Волкова В.В. Технология извлечения семантически обогащенных данных и отношений как стратегия эффективного использования интеллектуальных систем // Тези доповідей 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», 16–18 листопада 2005 р. – Дніпропетровськ: Вид. «ДНУ», 2005. – С. 32–33.
 3. Щербак С.С. Збір і перетворення різнорідних даних з різних джерел до єдиного формату в системах прийняття рішень // Материалы 12-й Международной конференции по автоматическому управлению, 30 мая – 3 июня 2005г. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – Т.3. – C. 140–141.
 4. Щербак С.С. Моделі таблиць електронних документів і методи аналізу їх структури в парадигмі «Semantic Web» // Збірник матеріалів 8-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка и молодь в XXI столітті», 2004. – С. 207.
 5. Щербак С.С., Жижирий Е. О. Застосування технологій Semantic Web для розробки мережевих освітніх засобів // Збірник матеріалів 9-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в XXI столітті», 2005. – C. 278.
 6. Щербак С.С. Онтологічний підхід до аналізу табличних документів // Збірник наукових праць 10-й Міжнародної наукової конференції «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», 28 вересня – 1 жовтня 2004 р. – Харків–Туапсе: ХНУРЕ, 2004. – С. 48-49.
 7. Щербак С.С. Онтологічний підхід до розробки електронної бібліотеки // Тезисы докладов Международной научной конференции «Интеллектуализация обработки информации», 14–19 июня 2004 г. – Симферополь: КНЦ НАНУ, 2004. – С. 140.
 8. Щербак С.С., Жижирий Є.О., Хайрова А.А. Автоматичне формування онтологій:проблеми та рішення // Сборник материалов 10-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 10–12 апреля 2006 г. – Харьков: ХНУРЭ, 2006. – C. 492.
 9. Щербак С.С., Волкова В.В, Корейко Н.А. Web – онтології як засіб організації аналізу даних в корпоративних середовищах // Сборник научных трудов 2-го Радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития», 19–23 сентября 2005 г. – Харьков: ХНУРЭ, 2005. – С. 56–57.
 10. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації
  Статті у вітчизняних і закордонних виданнях
 11. Щербак С.С., Филатов В.А., Хайрова А.А. Разработка высокоэффектив-ных средств создания и обработки онтологических баз знаний // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ, 2007. – № 8(66). – С. 120–125. (фах. вид.)
 12. Щербак С.С. Формальные модели представления знаний для семантических web-сервисов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –Харьков, 2008. – № 3/2 (33). – С. 68–71. (фах. вид.)
 13. Щербак С.С., Карякин О. И., Кочетова Е.О. Технологии разработки распределенных приложений и их применение в социальных сетях // Нові технології. –Кременук, 2008. – № 4(22). – С. 70–76. (фах. вид.)
 14. Щербак С.С., Гришанова І.Ю. Розвиток технологій інформаційного пошуку та аналіз їх застосування в Semantic Web // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2009. – № 6(80). – С. 34–42. (фах. вид.)
 15. Щербак С.С., Керносов М.А.Технологии разработки гетерогенных корпоративных информационных систем со слабосвязной архитектурой // Збірник наукових праць
  «Системи управління, навігації та зв’язку».– Київ: ЦНДІНУ, 2009. – № 1(9). – С. 160–164. (фах. вид.)
 16. Щербак С.С., Гришанова І.Ю. Разработка распределенных семантических приложений как стратегия развития современного Web // Збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – Київ: ЦНДІНУ, 2010. – № 2(14). – C. 194-199. (фах. вид.)
 17. Щербак С.С., Kernosov M. Heterogeneous Corporate Information Systems with Loosely Coupled Architecture: Conceptual Design Technology // Сборник научных трудов
  «Nauka i studia». – Przemysl, Poland. – 2009. – Vol. 9(21). – PP. 71–78.
 18. Щербак С.С., Гришанова І.Ю. Разработка распределенных семантических приложений как стратегия развития современного Web // Збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – Київ: ЦНДІНУ, 2010. – № 2(14). – C. 194-199. (фах. вид.)
 19. Щербак С.С. Технологія мікроформатів як стратегія підвищення якості інформаційного пошуку // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2010. – № 9(90). – С. 176–179. (фах. вид.)
 20. Щербак С.С., Завгородний В.В., Применение семантических технологий в системах поддержки принятия решений // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (74). – С. 66–70. (фах. вид.)
 21. Щербак С.С., Галушка І.М., Завгородній В.В., Солошич С.М. Удосконалення технологій доступу та обробки пов’язаних даних семантичних додатків Linked Data // Сборник научных трудов «АСУ и приборы
  автоматики». –Харьков: ХНУРЕ, 2012. – № 159. – С. 67–73. (фах. вид.)
 22. Щербак С.С., Завгородний В.В. Семантичні технології в системах підтримки прийняття рішень напівпровідникової галузі промисловості // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ–2012) : III Міжнародна науково-практична конференція : матеріали конф., [14–16 березня 2012 р., м. Запоріжжя]. – Запоріжжя, 2012. – С. 313−314.
 23. Щербак С.С., Завгородний В.В. Моніторинг стану об’єктів проміжного програмного забезпечення підприємств напівпровідникової галузі // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених : матеріали конф., [26–27 квітня 2012 р., м. Кременчук]. – Кременчук, 2012. – С. 77–78.
 24. Щербак С.С., Завгородний В.В. Програмні засоби підтримки прийняття рішень на основі семантичних технологій // Радіоелектроніка та молодь в XXIстолітті : XVI Міжнародний молодіжній форум :матеріали форуму, [17–19 квітня 2012 р., м. Харків]. – Харків, 2012. – Т. 6. – Інформаційні інтелектуальні системи. – С. 118–119.
 25. Щербак С.С., Завгородний В.В. Технологічні аспекти розробки спеціалізованих семантичних додатків в напівпровідниковій промисловості // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : ХІ Міжнародна науково-технічна конференція : матеріали конф., [2–4 листопада 2012 р., м. Кременчук]. – Кременчук, 2012. – С. 37–38.
 26. Щербак С.С., Завгородний В.В. Методы поиска решений в информационных пространствах производственных предприятий на основе связанных данных // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2013. – № 2 (79). – С. 62–65.
 27. Щербак С.С., Завгородний В.В. Единое информационное пространство производственных предприятий на основе связанных данных // Системи обробки інформації : зб. наук.пр. / Харківський університет військово-повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2013. – №2 (109). – С. 275–278.
 28. Zavgorodniy V.V. Pattern implementation principles in semantic web application for medical institution // Зб. наук.пр. Харківського університету військово-повітряних сил
  ім. І. Кожедуба. – 2013. – № 1(34). – С. 136 –138.
 29. Щербак С.С., Завгородний В.В. Про підхід до розробки веб-оріентованих семантичних додатків // Системний аналіз. Інформатика. Управління : IV Всеукраїнська науково-практична конференція: матеріали конф., – Запоріжжя, 2013. – С. 63–64.
 30. Завгородній В. В., Солошич С. М.. Щербак С.С. Практичні аспекти впровадження семантичних технологій в системах підтримки прийняття рішень // Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка : II Міжнародна науково-практична конференція : матеріали конф., [22–24 травня 2013 р., м. Кременчук]. – Кременчук, 2013. – С. 56–57.
 31. Тези доповідей
 32. Filatov V., Khairova A. Developing of high-performance technologies for creating and supporting web ontologies // Computer science and engineering: Proc. of the 2nd international conf. of young scientists CSE–2007. – Lviv: Publishing house of lviv PNU, 2007. – PP. 37–41.
 33. Щербак С.С., Хайрова А.А. Розроблення освітніх web-сервісов як ефективна стратегія розвитку мереженого навчання // Збірник тез доповідей Науково – практичної конференції «Інформатизація бізнесу очима молодих: прогресивні технології, наука, підприємництво», 17–18 травня 2007 р. – Харьков: ХНЕУ, 2007. – С. 73–74.
 34. Щербак С.С., Карякин О.И., Кочетова Е.О. Распределенные архитектуры социальных сетей // Материалы 1-й Факультетской научно-практической молодежной школы –семинара «Информационные интеллектуальные системы», 2–4 декабря 2008 р. – Харьков: ННВПЦ, 2008. – С. 53–56.
 35. Щербак С.С., Карякин О.И., Кочетова Е.О. Агентно-ориентированные системы и их применение в социальном Semantic Web // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково – практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем », 12–14 листопада 2008. – Дніпропетровськ: друкарня ДНУ, 2008. – С. 150–151.
 36. Щербак С.С., Карякин О.И. Технология интеграции корпоративных распределенных систем на основе асинхронного обмена сообщениями // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования молодежи: теория, практика, современные решения», 16 – 17 апреля 2009 р. – № 7. – Харьков: Изд. ХНЕУ, 2009. – С. 13–14.
 37. Щербак С.С. Перспективы применения агентно-ориентированных технологий в социальном Semantic Web // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Веб-программирование и Интернет-технологии (WebConf09)», 8–10 июня 2009 г. – Часть 1. – Минск: Изд. БГУ, 2009. – С. 15–16.
 38. Щербак С.С. Модели взаимодействия веб-приложений на основе микроформатов // Материалы 21-й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», 12–16 сентября 2011 г., Севастополь (АР Крым).– С. 57–58.
 39. Завгородний В.В., Щербак С.С. Семантические технологии в системах поддержки принятия решений полупроводниковой отрасли промышленности // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління», 14–16 березня 2012 р., м. Запоріжжя. – С. 313–314.
 40. Петрусь А.С., Щербак С.С. Средства мониторинга нагрузки распределенных информационных систем // Сборник материалов 16-го Международного форума «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке». – Т. 6. – Харьков: ХНУРЭ, 2012. – С. 116–117.
 41. Щербак С.С. Семантические технологии в системах поддержки принятия решений полупроводниковой промышленности // Сборник материалов 2-й Международной научно-практической конференции «Веб-программирование и Интернет-технологии WebConf2012», г. Минск, Республика Беларусь, 2012. – С. 29–30.
 42. Щербак С.С. Технологические аспекты построения специализирован-ных семантических приложений в полупроводниковой промышленности // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Инженерия знаний и технологи семантического веба», г. Санкт-Петербург, Россия, 7–9 октября 2012 г. – С. 203–209.
 43. Щербак С.С., Галушка И.Н., Солошич С.Н., Завгородний В.В. Практические аспекты реализации поисковых интерфейсов семантических приложений Linked Data // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем : III Международная научно-техническая конференция : материалы конф., – Минск, 2013. – С. 103–107.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Ответить с помощью ВКонтакте: